Verpleeghuizen niet altijd brandveilig

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) zijn veel verpleeghuizen zijn niet genoeg voorbereid op brand. Volgens de organisatie komt het regelmatig voor dat nooduitgangen zijn geblokkeerd en dat er bijvoorbeeld brandgevaarlijke banken in de gang staan. Ook betwijfelt de organisatie of er 's nachts genoeg personeel aanwezig is om te ontruimen, mocht er brand uitbreken. Daarbij is het de NVBR niet duidelijk of er genoeg bedrijfshulpverleners zijn die bij calamiteiten in verpleeghuizen weten hoe ze moeten optreden. Ook inspecties van de Arbeidsinspectie wijzen dat uit. Actiz, de belangenorganisatie van verpleeghuizen, gaat er daarentegen van uit dat de brandveiligheid in verpleeghuizen in principe in orde is. Hoe dan ook: het is voor de OR een aanleiding om in de eigen organisatie de veiligheid eens onder de loep te nemen. 

Uit controles door de Arbeidsinspectie blijkt dat in de zorgsector de Bedrijfshulpverlening (BHV) nog niet altijd goed geregeld is. In diverse zorginstellingen is de bezetting van de bedrijfshulpverlening in de weekenden en ’s nachts onvoldoende om patiënten en cliënten tijdig te evacueren. Daarnaast wordt er in onvoldoende mate geoefend met BHV-ers en overig personeel en zijn patiënten, cliënten en familieleden lang niet altijd op de hoogte hoe te handelen in geval van een calamiteit.

RI&E
De plek van waaruit de BHV-organisatie moet worden opgebouwd is de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daar worden de risico’s in beeld gebracht. Denk daarbij aan het aantal aanwezige personen op verschillende tijdstippen van de dag en de mate waarin deze personen zelfredzaam zijn. De oppervlakte en indeling van de locatie zijn belangrijke gegevens net zoals de verdeling van personen over de locatie. Ook de aanrijtijd van de hulpdiensten moet in kaart zijn gebracht. BHV-organisatie Bij het opzetten van de BHV-organisatie moeten factoren als de hoeveelheid medewerkers, maar ook de aanwezigheid van cliënten/patiënten in kaart worden gebracht. Voorheen was het wettelijk verplicht om één BHV-er op 50 medewerkers te hebben. Die verplichting is losgelaten, maar vormt nog altijd een belangrijke vuistregel. Vooral in zorginstellingen moet rekening gehouden worden met de zelfredzaamheid van de cliënten/bewoners/patiënten. In zo’n geval is 1:50 meestal niet genoeg. Daarnaast moet rekening gehouden worden met ziekte en vakantie van medewerkers, zodat in de praktijk meestal 1:25 aangehouden moet worden. De roosters moeten zodanig gemaakt worden dat er altijd voldoende BHV-ers in dienst zijn. In het plan moet ook geregelds zijn hoe de BHV-ers worden opgeleid en hoe ze bijgeschoold worden. Daarbij kan ook rekening gehouden worden met de overige werknemers. Die zijn dan weliswaar geen BHV-er, maar moeten wel weten wat ze moeten doen bij calamiteiten. Bijvoorbeeld in de rol van ontruimingsassistent. Jaarlijks is één ontruimingsoefening verplicht. Daarnaast is het zeker aan te bevelen om ook een keer te oefenen met de professionele hulpdiensten, zodat ze bij een echte ramp adequater kunnen optreden. In het BHV-plan staat een overzicht van restrisico’s, scenario’s, gebouwgebonden aspecten, aanwezige personen op verschillende tijdstippen en aanrijtijden van de hulpdiensten. In dit plan staat ook het aantal BHV-ers en hun namen, aangevuld met de taken van de BHV-ers. Het plan bevat verder de verschillende procedures die gelden voor het beheersen van de verschillende calamiteiten en de middelen die binnen de BHV-organisatie ingezet worden, zoals mobieltjes, portofoons, piepers, brandblusmiddelen en EHBO-middelen. Ook de verzamelplaats bij ontruimingen, de wijze waarop gecommuniceerd wordt met andere interne en externe personen en diensten en de manier waarop opvang en nazorg en traumaverwerking is georganiseerd voor de BHV-ers staan omschreven in dit plan.

Arbocatalogi
De arbocatalogus bevat de oplossingen voor veel voorkomende problemen in de branche. Voor de zorg zijn er momenteel twee catalogi die van nut kunnen zijn bij het opzetten van een BHV-organisatie. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) bestaat de arbocatalogus “Betermetarbo” en de arbocatalogus voor verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Daarnaast is er informatie beschikbaar via de Stichting voor de Arbeid en het Arboinformatieblad Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie.

Nieuwsbrief

Naam   
 
E-mail   
 
 
 
     

Zoeken